بهترین پکیج های طراحی شده

دسته بندی تورها

19,990,000تومان

6 شب و 7 روز


27 و 29 اسفند ، 1 ، 5 ، 7 ، 8 فروردین
هواپیمایی Freebird Air
17,990,000تومان

6 شب و 7 روز


27 اسفند ، 1 ، 5 ، 7 ، 8 فروردین
هواپیمایی Freebird Air
18,990,000تومان

6 شب و 7 روز


29 اسفند و 7 فروردین
هواپیمایی Freebird Air
13,820,000تومان

3 شب و 4 روز


ویژه نوروز 1401
هواپیمایی Emirates Airlines
4,980,000تومان

3 شب و 4 روز


28 اسفند الی 2 فروردین
هواپیمایی Iran Air Tours
3,590,000تومان

3 شب و 4 روز


1 به 4 فروردین
هواپیمایی Iran Air Tours